Danh mục Elearning

CPR Simulation

CPR simulation

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm CPR Simulation được thiết kế để người học vận dụng…

Finding the odd

eLearning

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm Finding the odd được thiết kế cho dạng bài học…

Legendary racing

Scrom

Nhấn vào đây để mở trò chơi Mô tả: Scorm Legendary Racing được thiết kế cho dạng bài kiểm tra…