storyline

Đánh giá rủi ro

Nhấn vào đây để xem nội dung

storyline

Mô tả:

Scorm Đánh giá rủi ro được thiết kế để người học thực hiện từng bước quy trình đánh giá rủi ro đối với một rủi ro cụ thể.Người học sẽ tự đánh giá và so sánh với đánh giá rủi ro từ các chuyên gia.

Quy tắc bài học:

  • Người chơi nhập mức độ đánh giá về độ nghiêm trọng (S) và khả năng xảy ra (L) cho trước và sau khi thực hiện kiểm soát rủi ro.
  • S và L nằm từ 1 tới 5
  • Điểm đánh giá RPN (S *L) của trước khi kiểm soát phải thấp hơn điểm đánh giá sau khi kiểm soát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *